Tag - lean six sigma green belt

lean six sigma đai xanh
Lean six sigma Yellow belt 900

LEAN SIX SIGMA GREEN BELT/ĐAI XANH QUỐC TẾ

Lean six sigma green belt/đai xanh Hà Nội 26/9/2020 - HCM 10/10/2020 Lean six sigma green belt hay lean 6 Sigma đai xanh là chương trình khóa học cấp độ 2 trong hệ thống [...]