LEAN SIX SIGMA

lean six sigma yellow belt

LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT/ĐAI VÀNG New

Khai giảng lean six sigma yellow belt 8/5/2020 Lean six sigma yellow belt/ đai vàng: Khóa học căn bản trong hệ thống lean 6 sigma, nội dung gồm nhiều kiến thức cần thiết để cải tiến [...]

lean six sigma đai xanh
Lean six sigma Yellow belt 900

LEAN SIX SIGMA GREEN BELT/ĐAI XANH QUỐC TẾ New

Lean six sigma green belt/đai xanh (dự kiến KG 16/5/2020) Lean six sigma green belt/ lean six Sigma đai xanh - chương trình khóa học nâng cao trong hệ thống lean six sigma nội dung tập trung [...]