Lean Six Sigma Yellow Belt (Đai vàng)

six sigma yellow belt

Lean Six Sigma Yellow Belt (Đai vàng)

lean six sigma yellow belt

Lean six sigma yellow belt/ Đai vàng

HCM – Hà Nội – Đà Nẵng  

Lean six sigma yellow belt là khóa học căn bản để học viên trở thành đội ngũ chuyên trách phân tích, cải tiến các quy trình của Doanh nghiệp, nội dung khóa học này là điều kiện cần thiết để nghiên cứu sâu hơn với các level nâng cao như: lean 6 sigma green belt/đai xanh hay lean 6 sigma black belt/đai đen.

Lean six sigma yellow belt với nội dung gồm nhiều công cụ và phương pháp quan trọng để cải tiến một công đoạn/quy trình ở mức độ nhỏ. Thông qua khóa học Học viên hiểu hơn về các công cụ lean 6 sigma và biết cách triển khai một dự án Lean six sigma theo DMAC với sự hướng dẫn của Trainer Master Black belt 20 năm kinh nghiệm

Điểm khác biệt của khóa học lean six sigma Yellow belt tại TMS là nôi dung được thiết kế theo chuẩn Quốc tế có chọn lọc phù hợp với từng lĩnh vực sản xuất/ dịch vụ. Thời lượng chương trình gồm 10 buổi học: Lý thuyết 20%, 80% thực hành kết hợp triển khai dự án cải tiến theo nhóm trong suốt quá trình học, giúp Học viên hiểu và biết cách áp dụng ngay các dự án nhỏ

Sau khóa đào tạo lean six sigma yellow belt học viên hiểu rõ hơn về quản lý quy trình, thực hành thành thạo các công cụ và biết cách áp dụng để cải tiến các dự án theo chu trình DMAC của lean six sigma: cụ thể là hiểu ý nghĩa từng công cụ, khi nào áp dụng ? áp dụng vào đâu ?,…trong chu trình DMAIC (Define/xác định, Measure/đo lường, Analyze/phân tích, Improve/cải tiến, Control/kiểm soát ). Phối hợp cùng đối tượng Lean six sigma Green belt

Mục đích khóa học:

 • Hiểu rõ hơn về quản lý quy trình
 • Hiểu rõ các công cụ và hệ phương pháp level lean six sigma Yellow belt/đai vàng
 • Biết cách ứng dụng công cụ lean 6 sigma trong quản lý quy trình và cải tiến dự án
 • Biết các vận dụng phân tích tìm ra vấn đề cần mấu chốt để cải tiến cho tổ chức
 • Biết áp dụng để triển khai cải tiến theo mô hình DMAIC

Đối tượng học: CB Quản lý, Nhân viên, cán bộ chuyên trách công tác nghiên cứu, phân tích, cải tiến sản phẩm, cải tiến quá trình, Bộ phận QA, QC, IE,QM,…Khối dịch vụ, Y Tế,

Kết quả khóa học: Học viên được chứng nhận (Certification) Lean six Sigma yellow belt chuẩn Quốc tế khi hoàn thành bài thi cuối khóa và báo cáo đề tài cải tiến theo nhóm

Nội dung chương trình:

Date Section Contents-EN Contents-VN
Day 1 Lean Six Sigma Introduction

Giới thiệu Lean six  Sigma

 • Quality management
 • Process Management
 • Lean Six Sigma Introduction
 • Six Sigma and Organizational Goals
 • Structure of Six Sigma Team
 • The Lean Six Sigma Yellow Belt
 • Problem solving and Process Improve
 • Quản lý chất lượng
 • Quản lý quá trình
 • Giới thiệu Lean Six Sigma
 • Six Sigma và các mục tiêu tổ chức
 • Cấu trúc của Six Sigma
 • Đai vàng Lean Six Sigma
 • Giải quyết vấn đề và cải tiến quy trình
Practicing Charts with Excel & Minitab Software

Thực hành biểu đồ với phần mềm Minitab & Excel

 • Minitab Software Introduction
 • Minitab Software Application
 • Minitab Software Application Exercises: Mean; Standard deviation; Variance; Median,…
 • Pareto, Histogram Chart; Scatter Chart;…
 • Giới thiệu phẩn mềm Minitab
 • Ứng dụng phần mềm Minitab
 • Bài tập ứng dụng Minitab: tính toán các tham số ảnh hưởng trực tiếp đế đầu ra của quá trình như: Giá trị trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn
 • Thực hành các bài tập trong giáo án: Pareto, Biểu đồ phân bố, biểu đồ phân tán,…
Day 2 Lean Principles : Type of Wastes – Lean Tools 

 Nguyên tắc lean: Các loại lãng phí – Công cụ lean

 • LEAN Principles
 • Principles of Define waste
 • Lean Wastes
 • Examples of Waste
 • Nguyên tắc Lean
 • Nguyên tắc xác định lãng phí
 • Các lãng phí
 • Ví dụ về lãng phí
 • Jidoka,
 • Just-in-Time,
 • Pull Production,
 • Work Cell,
 • One Piece Folw,
 • 6s, Five Why,
 • Visual Management,
 • Standardized Work,
 • Takt Time, Cycle Time, Lead Time
 • Practical Exercises
 • Jidoka,
 • Just-in-Time,
 • Pull Production,
 • Work Cell,
 • One Piece Folw,
 • 6s, Five Why,
 • Visual Management,
 • Standardized Work,
 • Takt Time, Cycle Time, Lead Time
 • Bài tập thực hành
Day 3 Lean Principles : Type of Wastes – Lean Tools/  Nguyên tắc lean: Các loại lãng phí – Công cụ lean
 • Kaizen,
 • 8D,
 • SMED,
 • Kanban,
 • Error Proffing,
 • TPM (Total Productive Maintenance),
 • Value Stream Mapping (Visio software application Exercises).
 • Kaizen,
 • 8D,
 • SMED,
 • Kanban,
 • Error Proffing,
 • TPM (Total Productive Maintenance),
 • Value Stream Mapping (Bài tập ứng dụng phần mềm VISIO ).
Define Phase

Giai đoạn xác định

 • Voice of the Customer
 • Analysis – Pareto, QFD
 • Voice of Process – SIPOC
 • Define Project Charter
 • Exercises practice on the Minitab
 • Tiếng nói của Khách hàng
 • Phân tích, áp dụng Pareto, QFD (Quality Function Deployment)
 • Yêu cầu quá trình – SIPOC
 • Xác định dự án cải tiến
 • Thực hành Pareto trên phần mếm Excel và Minitab
Day 4 Measure Phase

Giai đoạn đo lường

 • Data definition
 • Data Collection Plan
 • MSA ( Measurement System Analysis)
 • Normal Distribution
 • Capacity Of Process: Cp, Cpk. Exercises practice on the Minitab
 • Định nghĩa dữ liệu
 • Kế hoạch thu thập dữ liệu
 • Phân tích hệ thống đo lường (MSA)
 • Phân bố chuẩn – Normal Distribution
 • Năng lực quá trình: Cp, Cpk. Bài tập thưc hành tính toán Cp, Cpk trên Minitab
Analyze

Phase

Giai đoạn phân tích

 • Process Analysis
 • Brainstorming Root Causes
 • Regression model: Simple and Mulitple
 • Linear Regression Analysis
 • Anova (One Way)
 • Exercises practice on the Minitab, Excel
 • Phân tích quá trình
 • Truy tìm nguyên nhân gốc rễ
 • Mô hình hồi quy: Đơn biến và đa biến
 • Phân tích hồi quy
 • Phân tích phương sai ANOVA (Một chiều
 • Thực tập trên phần mếm Excel và Minitab xây dựng mô hình hồi quy để phân tích quá trình
Day 5 Improve

Phase

Giai đoạn cải tiến

 • Hypothesis – z test, t test
 • Exercises practice on the Minitab
 • Kiểm định giả thuyết để phân tích cải tiến quá trình bằng: Z-test, T-test
 • Bài tập thưc hành trên Minitab
Control Phase

Giai đoạn kiểm soát

 • Controls Charts: XbarR, I&MR
 • Controls Charts: P, nP, U and C
 • Practicing Charts with Minitab Software
 • Biểu đồ kiểm soát (đơn biến): XbarR, Biểu đồ I-MR
 • Biểu đồ kiểm soát (đa biến): P, nP, Biểu đồ U và C
 • Thực hành biểu đồ bằng phần mềm Minitab
Course Test

Challenge

Báo cáo đề tài và thi cuối khóa

 

 • Group presentation with assigned Lean Six Sigma Projects
 • Take one-hour final exam for getting Certification with over 70% scores
 • Thuyết trình nhóm với các đề tài cải tiến Lean Six Sigma được giao
 • Làm bài kiểm tra cuối khóa trong một giờ để đánh giá đạt chứng nhận với 70% số điểm

Thời lượng chương trình / Program duration: 10 buổi (5 ngày) / 10 sessions (5 days)
Thời gian học / Study time: 8:30 am – 11:30 am, 13:00 – 16:00 pm
Địa điểm học/ Study location:

 • HCM:171 Cao Thắng, P12, Q10, HCM hoặc 220/66 XVNT, P21, Bình Thạnh
 • Đà Nẵng: 63 Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
 • Hà Nội: 198 Nguyễn Tuân, P Thanh Xuân, Hà Nội

Tài liệu/ Document:English – Việt nam
Ngôn ngữ/Language: English – Việt nam
Hình thức học / Method of training:

 • Lý thuyết, thực hành/ Theory and Practice in parallel
 • Chọn đề tài đầu khóa học -> thực hiện đề tài theo nhóm. Báo cáo đề tài cuối khóa/Choosing the project at begin o f the course -> Implementing the project through the small group activity. Report the final project.
 • Bài thi cuối khóa / Final exam.

Yêu cầu / Requirements:
Mỗi học viên trang bị 01 Laptop có cài sẵn ứng dụng Excel, Minitab, Visio và mang theo mỗi buổi học (TMS hỗ trợ setup đầu khóa học)/ Each student equips 01 Laptop with pre-installed Excel, Minitab, Visio and Bring with you every lesson (If no, TMS supports the first setup of the course)
Học phí ưu đãi/ Preferential tuition: Vui lòng liên hệ với chúng tôi/ Please contact us
Chuyên gia / Expert: Lean Six Sigma Master Black Belt

 • Master Black Belt/ Trưởng môn đai đen được đào tạo và chứng nhận từ USA (Head of Black Lean Six Sigma/Lean Six Sigma Master Black Belt trained from the USA)
 • Thực hiện thành công nhiều dự án lớn tầm Quốc tế
 • Quản lý dự án chuyên nghiệp với các dự án quy mô toàn cầu
 • Chuyên gia phân tích dữ liệu và đổi mới kỹ thuật số để tận dụng các giải pháp tích hợp cho doanh nghiệp
 • Là chuyên gia hoạch định chiến lược với nhiều giải pháp thực tế cho doanh nghiệp
 • Chuyên gia đánh giá trưởng hệ thống ISO 9001:2015 (Practice Lead Assessor of ISO 9001: 2015 system)
 • Chuyên gia đánh giá hệ thống OHSAS 18001:2007, ISO 45001: 2018, ISO 14001:2015, ISO 51000:2011, TAPA (Assessing expert OHSAS 18001: 2007, ISO 45001: 2018, ISO 14001: 2015, ISO 51000: 2011, TAPA)
 • Hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn, đào tạo về Lean Six Sigma Yellow Belt, Green, Black), TQM, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001:2007, ISO 45001 và ISO 50001:2011 (Over 20 years of experience in consulting, training on Lean Six Sigma (Yellow, Green, Black), TQM, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001: 2007, ISO 45001 and ISO 50001: 2011)
 • Kinh nghiệm 20 năm vềđào tạo và tư vấn về quy trình cải tiến liên tục tại nhiều tổ chức với nhiều lĩnh vực khác nhau.
 • Gần 30 năm kinh nghiệm là Giám đốc điều hành tại các doanh nghiệp lớn như : Clever Mind Corporation, Weather Safe Window Company, Quoc Nam Manufacturing Motorcycle Spare parts…(Nearly 30 years of experience is CEO at Large enterprises like: Clever Mind Corporation, Weather Safe Window Company, Quoc Nam Manufacturing Motorcycle Spare parts …)

ĐĂNG KÝ HỌC

Xem level LEAN SIX SIGMA GREEN BELT

Xem level LEAN SIX SIGMA BLACK BELT

Chia sẻ bài viết