Author - Quản trị

lean six sigma yellow belt

LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT/ĐAI VÀNG

Lean six sigma yellow belt (KG 4/10/2020) Lean six sigma yellow belt/ đai vàng là khóa học căn bản trong hệ thống lean 6 sigma, nội dung gồm nhiều kiến thức cần thiết để cải tiến [...]

lean six sigma đai xanh
Lean six sigma Yellow belt 900

LEAN SIX SIGMA GREEN BELT/ĐAI XANH QUỐC TẾ

Lean six sigma green belt/đai xanh Hà Nội 26/9/2020 - HCM 10/10/2020 Lean six sigma green belt hay lean 6 Sigma đai xanh là chương trình khóa học cấp độ 2 trong hệ thống [...]