Author - Quản trị

Lean Six Sigma Green belt Medtronic-Silde
Lean six sigma Yellow belt 900
lean six sigma yellow belt

LEAN SIX SIGMA GREEN BELT/ĐAI XANH QUỐC TẾ New

Lean six sigma green belt/đai xanh 6/3/2021 (HCM-Hà Nội) Lean six sigma green belt/lean 6 Sigma đai xanh là level nâng cao trong hệ thống lean six sigma tiếp nối lean six sigma yellow belt/đai [...]

lean six sigma yellow belt

LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT/ĐAI VÀNG

Lean six sigma yellow belt (KG 28/2/2021) Lean six sigma yellow belt/ đai vàng là khóa học căn bản trong hệ thống lean 6 sigma, nội dung gồm nhiều công cụ và phương pháp quan [...]