Author - Quản trị

lean six sigma yellow belt

KHÓA HỌC LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT/ĐAI VÀNG New

Lean six sigma yellow belt/ đai vàng khai giảng 21/7/2019 Lean six sigma yellow belt/đai vàng là khóa học cơ sở trong hệ thống lean 6 sigma nhưng nội dung chương trình đầy đủ [...]