NHẬN DIỆN MỐI NGUY VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO

NHẬN DIỆN MỐI NGUY VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO

Thực tế cho thấy, các bằng chứng liên quan đến thực hiện nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc thường có tính thuyết phục cao. Đồng thời hoạt động này cũng là minh chứng thuyết phục thể hiện tính nhân văn và cam kết lãnh đạo trong phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; cải tiến liên tục điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại doanh nghiệp.

Không thể phủ nhận vai trò quan trọng của hoạt động nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc; thậm chí có thể nói hoạt động này đóng vai trò định hướng cho các hoạt động khác về quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Tuy nhiên tại hầu hết các doanh nghiệp sản xuất đang hoạt động tại Việt Nam, giá trị thiết thực của hoạt động này vô cùng hạn chế và mang nặng tính đối phó.nhận diện mối nguy và rủi ronhận diện mối nguy và rủi ro

Có rất nhiều các nguyên nhân làm giảm giá trị của nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc, một trong hai nguyên nhân hàng đầu chính là năng lực nhân viên tham gia vào hoạt động.

Tổ chức hoạt động nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro, chú trọng phát triển năng lực và kỹ năng nhân viên tham gia vào hoạt động chính là yếu tố quyết định thành công của chương trình nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro nói riêng và quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp nói chung tại các doanh nghiệp.

Chương trình huấn luyện kỹ năng nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro tại TMS được hiệu chỉnh liên tục phù hợp với hoạt động sản xuất từng Doanh nghiệp, đặc biệt tuân thủ kết hợp Hệ thống tiêu chuẩn ISO 45001: 2018

Liên hệ nhận nội dung báo giá chương trình: 0918 30 9073 – 028 668 03119 (Mr Kiên)

ĐĂNG KÝ

Chia sẻ bài viết