Đào Tạo Quản Lý Sản Xuất Giỏi

quan ly san xuat gioi
quan ly san xuat

Đào Tạo Quản Lý Sản Xuất Giỏi

Quản lý sản xuất giỏi cần kỹ năng, năng lực gi ?

Quản lý sản xuất/ Giám sát sản xuất là Xương sống của mỗi doanh nghiệp, đối tượng này trực tiếp quản lý mọi hoạt động sản xuất cho phân xưởng hoặc tổ sản xuất tuy nhiên kỹ năng và năng lực của mỗi người quản lý cần phải được nâng cao và cải tiến liên tục để đáp ứng linh hoạt với mọi thay đổi trong quá trình sản xuất. Quản lý tổng thể, huấn luyện cấp dưới, điều hành sản xuất, tạo động lực thúc đẩy tăng năng xuất, nhận dạng bất thường và tham mưu các vấn đề liên quan sản xuất là những yêu cầu tối thiểu cần có của một Quản lý sản xuất giỏi hiện nay

Đào tạo Quản lý sản xuất nhằm mục đích nâng cao năng lực, kỹ năng Quản lý sản xuất giúp người quản lý/ giám sát đạt nhiều kỹ năng, năng lực chuyên nghiệp với phương thức điều hành sản xuất theo quy trình, thiết lập và kiểm soát các hoạt động sản xuất, đồng thời huấn luyện kỹ năng cho tổ viên, đó cũng là điểm khác biệt trong chương trình đào tạo quản lý sản xuất của TMS

Khóa học Quản lý sản xuất được nhiều cá nhân và doanh nghiệp đánh giá cao về chất lượng đầu ra. Chương trình triển khai liên tục cho Doanh nghiệp và cá nhân với nhiều lĩnh vực khác nhau như : Cty Viet Nam SamHo, Cty Bia Sài Gòn Vĩnh Long, Cty May Bình Thuận Nhà Bè, Cty Phạm Nguyên, Cty Sợi Mỳ Gấu Đỏ, Dân Ôn Food, Thực Phẩm URC, Phạm Nguyên, Thế giới Di Động, Medtronic Group,…

Mục đích khóa đào tạo Quản lý sản xuất:

 • Nâng cao đa kỹ năng , năng lực trong quản lý, điều hành sản xuất
 • Nâng cao kỹ năng tạo động lực cho cấp dưới
 • Lập kế hoạch và đặt mục tiêu
 • Phân việc phù hợp với kế hoạch, giao tiếp hiệu quả
 • Xử lý hiệu quả các tình huống thay đổi đột xuất
 • Năng lực quản lý thời gian sản xuất đúng hạn
 • Quản lý vấn đề thông tin nội bộ nhóm sản xuất
 • Xây dựng nền tản Văn hóa Doanh nghiệp

Đối tượng: Trưởng/ phó phòng, Quản đốc, điều hành sản xuất, giám sát sản xuất, Tổ trưởng/chuyền trưởng, CB điều hành sản xuất, cá nhân muốn phát triển kỹ năng quản lý,…

Nội dung khóa học

DATE TIME BÀI HỌC

LESSON

NỘI DUNG

CONTENTS

Day 1 8:30-11:30

 

Vai trò và Kỹ năng của QLSX

Responsibilities and Skill of Production Management

–          Vai trò và nhiệm vụ của Quản lý sản xuất

Commission and responsibilities of Production Management

–          Kỹ năng cần có của một Quản lý sản xuất giỏi

Skill of Production Supervisor/ Production Management

Các chức năng quản trị cần thiết cho cán bộ quản lý

Essential administrative functions for managers

–          Chức năng hoạch định/ Planing Function

–          Chức năng tổ chức/ Organization Function

–          Chức năng điều khiển/ Control Function

–          Chức năng kiểm tra/ Testing Function

Lập mục tiêu, kế hoạch sản xuất

Setting goals and production plans

–       Lập mục tiêu bộ phận/nhóm sản xuất

Setting production department/team’s goals

–       Hoạch định theo chu trình P-D-C-A

Plan according to P-D-C-A cycle

–       Các bước lập kế hoạch và triển khai công việc hiệu quả

–       Lập lịch công việc/ngày đảm bảo chất lượng, số lượng, tiến độ

Schedule work/ day to ensure quality, quantity and progress

13:30-16:30 Tổ chức, triển khai kế hoạch sản xuất và quản lý/giám sát công việc

 

Organization, implementation of production plans – work management / supervision

 

–       Tổ chức, triển khai quá trình sản xuất

Organization, implementation production process

–       Thiết lập quy trình tác nghiệp của Quản lý sản xuất

Establish operational processes of the production management

–       Giám sát, đo lường tiến độ sản xuất

Surveillance, measure of production

–       Đánh giá tiến độ và kết quả công việc

Track and evaluate the progress and work results

–       Kiểm soát quá trình sản xuất

Controlling production process

–       Kiểm soát các tình huống thay đổi kế hoạch sản xuất

Control situations of changing production plans

Day 2

 

8:30-11:30

 

 

Quản lý nhân viên và giao việc hiệu quả

Employee manager- assign Effective work

 

–       Xác định nguồn lực trong bộ phận sản xuất

Identifying resources of production department

–         Xác định nhu cầu của Nhân viên

Determining emplyee’s needs

–         Quy trình giao việc, trao đổi với tổ viên

Process work assignment and discussion with members

–         Đánh giá năng lực thực hiện công việc của tổ viên và cung cấp thông tin phản hồi

Evaluate the members’ ability and provide feedback

Kỹ năng phản ứng kịp thời tình huống đột xuất

Skills to promptly respond to unexpected situations

–       Xử lý tình huống khi thay đổi kế hoạch sản xuất

Handling situations when production plans change

–       Bài tập tình huống

Case study

13:30-16:30

 

Quản lý chất lượng và năng xuất lao động

Quality management, Managing labor productivity

–         Đánh giá công tác quản lý chất lượng trong tổ sản xuất/ Assessing the quality management in production teams

–         Phân tích nguyên nhân lỗi

Analyzing errors’ causes

–         Xác định các tiêu chí chất lượng

Defining quality criterias

–         Xác định ưu nhược điểm, cách khắc phục

Defining pros, cons and the way to overcome them

–         Áp dụng các công cụ Quản lý chất lượng

Apply quality manager Tools (Pareto and Fishbone, 8D tool, SPC tools : Kiểm soát quá trình bằng phương pháp thống kê/Controlling processes by statistical methods)

–         Nhóm các yếu tố làm giảm NSLĐ – Phòng ngừa – Khắc phục

Elements that reduce labor productivity – Prevention – Remedy

–         Nhóm các yếu tố làm tăng NSLĐ – Hành động hỗ trợ

Elements that increase labor productivity – Supportive action

–         Nhóm yếu tố tăng NSLĐ liên quan đến điều hành tổ sản xuất

Elements that increase labor productivity related to managing production teams

–         Huấn luyện tổ viên thao tác chuẩn để tăng năng suất lao động

Training members on standart manipulation  to increase labor productivity

Day 3

 

 

8:30-11:30

Kỹ năng quản lý thời gian và thông tin nội bộ

Time management skills and internal information

 

–       Nguyên tắc quản lý thời gian

Time management principles

–       Quy trình quản lý thời gian

Time management process

–       Các phương pháp quản lý thời gian hiệu quả

Effective time management methods

–       Ma trận thời gian/ Matrix time

–       Các công cụ quản lý thời gian/ Time management tools: Takt Time, Cycle Time, Lead Time

–       Phương pháp trao đổi thông tin nội bộ hiệu quả

Effective internal communication method

–       Truyền đạt thông tin cho tổ viên tại nơi làm việc

Transmitting information to members at work

–       Bài tập tình huống

Case study

13:30-16:30 Quản lý máy móc thiết bị và nguyên vật liệu

 

Managing machinery, equipment and materials

–       Bảo trì tự quản/ Self-managed maintenance

–       TPM Total Productive Maintenance.

–       Các chỉ số MTTR , MTBF và OEE/ MTTR , MTBF and OEE indexes

Day 4

 

8:30-11:30 Kiểm soát lãng phí và các công cụ kiểm soát lãng phí

Waste controlling and waste control tools.

–       Xác định các loại lãng phí

Identify types of waste

–        Công cụ kiểm soát lãng phí/ Waste control tools (Lean tools : 6S, Visual Management, Kaizen, Just-in-Time, Jidoka)

Kỹ năng xây dựng nhóm, làm việc nhóm và động viên nhân viên

Team building skills, Teamwork skills, Create motivated to work in the Production Team (motivate employees)

 

–       Lợi ích của làm việc nhóm

Benefits of teamwork

–       Các yếu tố tạo nên một nhóm làm việc tốt

Factors that make good team work

–       4 giai đoạn phát triển của nhóm

4 stages of group development

–       Kỹ năng giao tiếp

Communication skills

–       Cách giải quyết các xung đột giữa các tổ viên

Solving the conflicts among members in a team

–       Huấn luyện nâng cao năng lực cho các tổ viên ( On-the-Job-Traing)

Training to advace abilitiy for team members

–       Phát triển Tổ, Đội, Nhóm

Developing teams/Group

13:30-16:30 Đánh giá thành tích nhân viên

Evaluate Staff achievement

–         Quy trình đánh giá KPI/ KPI evaluation process

–         Phương pháp đánh giá/ Evaluation methods

–         Các vấn đề trong đánh giá/ Issues in evaluation

Xây dựng, duy trì và phát triển Văn hóa Doanh nghiệp/ Building, maintaining and developing Corporate Culture –         Khái niệm về Văn hóa Doanh nghiệp/ Definity of Corporate culture

–         Vai trò lợi ích của Văn hóa Doanh Nghiệp/ Corporate culture’s role

–         Văn hóa Doanh nghiệp tác động đến hoạt động quản trị Corporate culture’s impacts to management

–         Cấu thành của Văn hóa Doanh nghiệp/ Corporate culture’s part

–         Hình thành và thay đổi Văn hóa/ Forming and changing corporate culture

–         Các rào cản đối với quá trình xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp/ Barriers to the building Corporate Culture process

–         Quản trị quá trình thay đổi Văn hóa Doanh nghiệp/ Managing the changing Corporate Culture process

–         Phương pháp căn bản định hình hay thay đổi Văn hóa Doanh nghiệp/ Basic methods of forming or changing Corporate Culture

–         Kết quả quá trình thay đổi theo Van hóa Doanh nghiệp/ Results of changing Corporate Culture process

Bài tập tình huống

Case study

–       Giải các bài tập tình huống do các học viên đề xuất

Case study (Cases offered by students)

–       Giải đáp các thắc mắc của học viên

Answering students’ questions

Số buổi học:  8 buổi / 4 ngày

Hình thức học: Lý thuyết, bài tập tình huống, thức hành các công cụ quản lý, chia sẻ kinh nghiệm

Học phí: Liên hệ tư vấn nhận lịch học và học phí. Trân trọng cảm ơn !

Địa điểm học Offline: TP HCM – Đà Nẵng – Hà Nội   Hoặc đăng ký học Online

Chuyên gia: MBA, LA, Manager 25 năm kinh nghiệm về Quản trị sản xuất

 • Kinh nghiệm 20 năm về đào tạo và tư vấn về quy trình cải tiến liên tục tại nhiều tổ chức với nhiều lĩnh vực khác nhau.
 • Gần 30 năm kinh nghiệm là Giám đốc điều hành tại các doanh nghiệp lớnnhư : Clever Mind Corporation, Weather Safe Window Company, Quoc Nam Manufacturing Motorcycle Spare parts…
 • Lean six sigma Master Black Belt/ Trưởng môn đai đen được đào tạo và chứng nhận từ USA.
 • Thự c hiện thành công nhiều dự án lớn tầm Quốc tế
 • Quản lý dự án chuyên nghiệp với các dự án quy mô toàn cầu
 • Là chuyên gia phân tích dữ liệu và đổi mới kỹ thuật số để tận dụng các giải pháp tích hợp cho doanh nghiệp
 • Là chuyên gia hoạch định chiến lược với nhiều giải pháp thực tế cho doanh nghiệp
 • Chuyên gia đánh giá trưởng hệ thống ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 45001: 2018, ISO 14001:2015, ISO 51000:2011, TAPA
 • Hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn, đào tạo về Lean 6 Sigma, TQM, TPM, QA/QC, 7 TOOL, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001:2007, ISO 45001 và ISO 50001:2011

Liên hệ tư vấn: 028 668 03119 – 0973 811 048. Hoặc Click đăng ký, để được tư vấn và nhận lịch học, học phí chi tiết

ĐĂNG KÝ

Chia sẻ bài viết