Root Cause Analysis & Problam Solving

root cause analysis

Root Cause Analysis & Problam Solving

Root Cause Analysis & Problam Solving – Phân tích nguyên nhân gốc rễ và giải quyết vấn đề là chương trình áp dụng thực tế được thiết kế dự trên thực tiễn sau nhiều năm nghiên cứu với yêu cầu đáp ứng kịp thời cho Doanh nghiệp nhằm truy tìm nguồn gốc các vấn đề đã xảy ra hoặc tuyên đón trong tương lai từ đó đưa ra các phuong pháp xử lý và cải tiến kịp thời.

Khóa học Root Cause Analysis & Problam Solving cung cấp nhiều phương pháp và công cụ giải quyết và cải tiến liên tục

Chuyên gia: Chuyên ngành phân tích và cải tiến, kinh nghiệm 20 năm

Thời gian: 3 ngày

Nội dung chương trình Root Cause Analysis & Problam Solving/ Program Content

STT NỘI DUNG ĐÀO TẠO PHẦN MỀM
Phần 1:  KHÁI NIỆM PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN GỐC
1 Một số khái niệm về Phân tích nguyên nhân gốc NA
2 Phương pháp giải quyết vấn đề bằng RCA NA
3 Mô hình Input-Process-Output (IPO) NA
Phần 2:  PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI
1 Xác định vấn đề NA
1,1 Lưu trình thực hiện NA
1,2 Các công cụ áp dụng NA
1.2.1 Nguyên tắc 5W2H NA
1.2.2 Lưu đồ quá trình-High Level Process Flow Na
1.2.3 Biểu đồ Pareto-Pareto Chart Excel
1.2.4 Thảo luận sáng tạo-Brainstorming NA
1.2.5 Gantt Chart Excel
2 Đo lường Vấn đề NA
2,1 Lưu trình thực hiện NA
2,2 Các công cụ áp dụng NA
2.2.1 Checksheet NA
2.2.2 Lưu đồ quá trình-Detail Process Flow NA
2.2.3 Biểu đồ Pareto Excel
3 Phân tích nguyên nhân gốc NA
3,1 Lưu trình thực hiện NA
3,2 Các công cụ áp dụng NA
3.2.1 Tìm hiểu về 4M NA
3.2.2 Phân tích 5Whys NA
3.2.3 Biểu đồ Ishikawa NA
3.2.4 Biểu đồ Histogram Excel
3.2.5 Biểu đồ Scatter Excel
3.2.6 Phân tích giả thuyết và kiểm chứng NA
4 Xác định giải pháp và cải tiến NA
4,1 Lưu trình thực hiện NA
4,2 Các công cụ áp dụng NA
4.2.1 Kế hoạch kiểm soát chạy thử- Experiment Control  Plan Excel
4.2.2 Biểu đồ Cột – BarGraph Excel
5 Kiểm soát sau cải tiến NA
5,1 Lưu trình thực hiện NA
5,2 Các công cụ áp dụng NA
5.2.1 Biểu đồ kiểm soát Xbar-Range Chart Excel
5.2.2 Biểu đồ kiểm soát P Chart Excel
5.2.3 Đọc hiểu biểu đồ kiểm soát NA
5.2.4 Thiết lập kế hoạch kiểm soát sản xuất -Production  Control Plan Excel
6 Mẫu báo cáo cải tiến và trình bày PowerPoint
Phần 3:  THI KẾT THÚC KHÓA HỌC (90 PHÚT)

Khóa học tổ chức cho Cá nhân và Doanh nghiệp

Liên hệ 0973 811 048 – 028 668 03119 để được tư vấn và nhận thông tin chi tiết khóa học

ĐĂNG KÝ HỌC

Chia sẻ bài viết