QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN (TQM)

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN (TQM)

Quản lý chất lượng toàn diện (Total Quality Management – TMS) là nghệ thuật quản lý theo một quy tắc mang tính hệ thống cao dự trên nền tảng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000. Mục tiêu của Quản lý chất lượng toàn diện là cải tiến chất lượng sản phẩm và nâng cao sự thõa mãn khách hàng.

Đặc điểm nổi bật của Quản lý chất lượng toàn diện không đơn thuân là mọt triết lý quản lý theo một tiêu chuẩn nào đó mà là cung cấp một hệ thống toàn diện cho công tác quản lý và cải tiến mọi khía cạnh có liên quan đến chất lượng và lôi kéo mọi người mọi phòng ban tham gia để đạt mục đích.

Quản lý chất lượng toàn diện là điểm quan trọng của văn hóa chất lượng trong doanh nghiệp. Áp dụng thành công TQM là sự thành công bền vững cho doanh nghiệp.

Date Time Section Lesson Contents
Day 1 8.30 -11.30 Tổng quan về TQM 1 ·   Lịch sử hình thành và phát triển của TQM. những nguyên tắc quản lý chung, xác định rõ vai trò, vị trí của TQM trong doanh nghiệp.

·  Các đặc trưng cơ bản và phương pháp tiếp cận của TQM nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức.

·   TQM và ISO 9001

13.30 – 16.30 Các hoạt động phong trào của TQM 2 ·     Cải tiến Kaizen và 5S: phương pháp loại trừ các lãng phí & cách thức tổ chức công việc hợp lý tại công sở và nhà máy.

·     Hoạt động nhóm QCC: phương pháp huy động con người nhằm cải tiến năng suất và chất lượng.

Day 2 8.30 – 11.30 Các công cụ cải tiến chất lượng của TQM 3 ·     Kiểm soát chất lượng bằng phương pháp thông kê SPC: các phương pháp thu thập và lấy mẫu dữ liệu. Cách thức sử dụng các công cụ truyền thống vào phân tích dữ liệu sản phẩm và quá trình: Biểu đồ Kiểm soát, Phân tích Pareto, Biểu đồ phân bố và phân tán.

·     Kiểm soát chất lượng bằng các phương pháp định tính: Phương pháp phân tích nhân quả và biểu đồ Ishikawa. Phương pháp phân tích nguyên nhân và tác động sai lỗi FMEA. Triển khai các chức năng chất lượng QFD.

·     Sử dụng phần mềm Minitab, Visio vào tính toán và xử lý số liệu thống kê phục vụ kiểm soát và cải tiến chất lượng.

13.30 – 16.30 Các tiêu chí đánh giá theo tiêu chuẩn TQM Nhật Bản 4 125 tiêu chí đánh giá theo TQM của Nhật Bản.
Day 3 8.30 – 11.30 Triển khai TQM tại doanh nghiệp 5 ·     Phương pháp và trình tự các bước triển khai TQM: tổ chức dự án TQM theo cách tiếp cận của Nhật bản. Cẩm nang TQM

·     Cách tiếp cận mới 6 Sigma và phương pháp DMAIC hướng tới mức chất lượng quốc tế.

13.30 – 16.30 Đánh giá hệ thống TQM và cải tiến. 6      Vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống TQM

Liên hệ đào tào – tư vấn cho doanh nghiệp: 028 668 03119 – 0918 30 90 73

ĐĂNG KÝ

Chia sẻ bài viết