ISO 31000 & 31010

ISO 31000 & 31010


ISO 31000:2009 và Hệ thống kiểm soát nội bộ COSO
là một tiêu chuẩn quốc tế cung cấp những quy định và hướng dẫn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hiểu được cách thức phát hiện và duy trì việc quản trị rủi ro một cách hiệu quả, thống nhất và cung cấp những phương pháp đánh giá quản trị rủi ro.  Risk (Rủi ro) là tác động của sự không chắc chắc lên mục tiêu. Quản lý rủi ro không phải là một hoạt động độc lập, tách biệt với các hoạt động và quá trình chính của tổ chức. Quản lý rủi ro là một  phần không thể thiếu trong tất cả các quá trình của tổ chức, bao gồm các quá trình hoạch định chiến lược, các quá trình tác nghiệp và cả quản lý thay đổi.Chương trình được cụ thể hóa bằng Hệ thống kiểm soát nội bộ theo chuẩn COSO. Các quá trình được định tính và định lượng trong kiểm soát rủi ro. Tạo nền tảng vững chắc cho ngăn ngừa rủi ro và xử lý rủi ro.

Khóa học ISO 31000 : 2009 theo chuẩn COSO tại MQI tạo cơ hội chủ động thực hiện giảm đáng kể chi phí rủi ro trong doanh nghiệp, gia tăng lợi nhuận.

   CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

                        NỘI DUNG SỐ BUỔI
 •  Giải thích một số thuật ngữ và định nghĩa về rủi ro
 •  Các nguyên tắc trong quản lý rủi ro
 •   Lợi ích của quản lý rủi ro
 •  Khuôn khổ quản lý rủi ro
  1. Nhiệm vụ và cam kết
  2. Thiết kế khuôn khổ quản lý rủi ro
  3. Thực hiện quản lý rủi ro
  4.  Theo dõi và xem xét khuôn khổ
  5.  Cải tiến liên tục khuôn khổ
 1
 •  Các Quá trình quản lý rủi ro
  1.  Trao đổi thông tin và tham vấn
  2. Thiết lập bối cảnh
  3.  Đánh giá rủi ro
  4.  Xử lý rủi ro
 2
 • Theo dõi – xem xét và cập nhật nguyên nhân rủi ro
 • Lập hồ sơ các quá trình quản lý rủi ro
 •  Xác định ‘HƯƠNG VỊ RỦI RO’
 3
 • Áp dụng 02 công cụ hữu hiện trong đánh giá rủi ro (FMEA. HRA)

  BÀI TẬP VẬN DỤNG 

 4
 • Giới thiệu kiểm soát nội bộ

–        Định nghĩa về KSNB
–        Các thành phần của KSNB
–        Các mục tiêu của KSNB
–        Quan hệ giữa mục tiêu và các thành phần
–        Chu trình PDCA và hệ thống KSNB;
–        Vai trò và TN. KSNB trong tổ chức

 •  Môi trường kiểm soát

–        Quy tắc ứng xử
–        Năng lực nhân sự và chính sách nhân lực;
–        HĐQT và ban đánh giá
–        Triết lý quản trị và phong cách điều hành
–        Cấu trúc tổ chức
–    Phân quyền và trách nhiệm

 5
 •  Nhận diện rủi ro 

–        Thông tin đầu vào của rủi ro
–        Những yếu tố quan trọng trong nhận diện rủi ro
–        Cách xác định, nhận diện rủi ro
–        Lập tài liệu rủi ro, danh sách rủi ro

 •  Đánh giá rủi ro và xác định ‘khẩu vị rủi ro

–        Phân tích rủi ro định tính
–        Xác định xác suất và tác động
–        Xếp hạng rủi ro và chuyển rủi ro vào danh sách xử lý
–        Phân tích định lượng
–        Xác suất, tác động và giá trị kỳ vọng

 •  Xử lý rủi ro

–        Các phương án xử lý rủi ro
–        Kế hoạch dự phòng
–        Rủi ro thứ cấp
THỰC HÀNH: LÀM BÀI KIỂM TRA

 6-7
 •   Công việc Kiểm soát

–        Mục tiêu kiểm soát hệ thống, kiểm soát hoạt động
–        Các loại kiểm soát
–        Quy trình lựa chọn kiểm soát
–        Lập tài liệu kiểm soát
–        Chi phí và hiệu quả của kiểm soát

 • Hoạt động Thông tin & truyền thông

–        Nhận diện người liên quan
–        Hoạt động Báo cáo
–        Hoạt động Truyền thông
–        Quản lý sự mong đợi người liên quan

 • Đánh giá hệ thống KSNB

–        Nền tảng của đánh giá
–        Bản chất của thông tin trong đánh giá
–        Thiết kế cuộc đánh giá hiệu quả
–        Truyền thông kết quả đánh giá
–         Mở rộng đánh giá

 8
 TỔNG 8 buổi  8

Tổng số buổi học: 8 buổi.
Học phí + Tài liệu: 3 200 000 VND/khóa /Hv.( Ba triệu hai trăm nghìn đồng)

Chia sẻ bài viết