FMEA – Failure Mode Effects Analysis (Version New)

lean six sigma

FMEA – Failure Mode Effects Analysis (Version New)

FMEA (Failure Mode Effects Analysis/ Phân tích tác động và hình thức sai lỗi) – một phương pháp phân tích để đảm bảo rằng các nguyên nhân gây lỗi tiềm ẩn được xem xét và chỉ ra trong quá trình phát triển sản phẩm hoặc giai đoạn thiết kế quá trình, là một trong 5 công cụ cốt lỗi được áp dụng cho nhiều lĩnh vực khác nhau đặc biệt ngành ô tô, diện tử hay công nghiệp năng lượng,…Nó cũng được áp dụng cho mọi lĩnh vực kể cả sản xuất, dịch vụ và  cả thương mại

TMS triển khai chương trình đào tạo với phiên bản mới nhất của AIAG & VDA với nhiều yêu cầu mới đáp ứng các bên liên quan

Cá nhận, Doanh nghiệp update phiên bản mới là yêu cầu tất yếu và cấp bách hiện nay

Mục đích khóa học:

  • Trang bị cho học viên cách thức xác định những rủi ro tiềm ẩn của quá trình và đối tượng nghiên cứu bằng một phương pháp tư duy logic
  • Trang bị cho học viên những công cụ hỗ trợ đắc lực để thực hiện FMEA hiệu quả

Lĩnh vực áp dụng: Tất cả

Thời gian: 2 ngày

Trainer: Chuyên gia phân tích và cải tiến liên tục 20 năm kinh nghiệm

Nội dung/ Content

STT/NO NỘI DUNG ĐÀO TẠO/CONTENT PRACTICE SOFTWARES
TỔNG QUAN / INTRODUCTION ABOUT
1 FMEA là gì

What is the FMEA?

NA NA
2 Các loại FMEA: DFMEA, PFMEA

Types of FMEA: DFMEA, PFMEA

NA NA
3 Mục đích của việc thực hiện FMEA

Purpose of implement FMEA

NA NA
4 Làm gì với các FMEA theo sổ tay cũ NA NA
5 Cam kết của lãnh đạo

Leadership commitment

NA NA
6 Trình tự thực hiện (7 bước)

7 Steps of FMEA

YES NA
CÁC KỸ THUẬT CẦN CÓ KHI THỰC HIỆN FMEA / SUPPORTING TECHNIQUE IN FMEA
1 Lưu đô quá trình

Process Flow Chart

YES NA
2 Thảo luận sáng tạo

BrainStorming

YES NA
3 Sơ đồ cây cấu trúc

Structure Tree

YES NA
TRIỂN KHAI FMEA TRONG THIẾT KẾ- DFMEA / IMPLEMENT OF D-FMEA
1 Triển khai 01 dự án D-FMEA mẫu

Practice with one training project of D-FMEA

YES EXCEL
2 Bảng S-O-D và AP

S-O-D table and AP ranking

YES NA
TRIỂN KHAI FMEA TRONG QUÁ TRÌNH- PFMEA / IMPLEMENT  OF P-FMEA
1 Triển khai 01 dự án P-FMEA mẫu

Practice with one training project of P-FMEA

YES EXCEL
2 Bảng S-O-D và AP

S-O-D table and AP ranking

YES NA
THI KẾT THÚC KHÓA HỌC = KHÔNG YÊU CẦU/ FINAL TEST IS NOT REQUIRED

Khóa học tổ chức cho Cá nhân và Doanh nghiệp

Liên hệ tư vấn – đăng ký: 0973 811 048 – 02866803119

Chia sẻ bài viết