CQE – Certfied Quality Engineer

tổ trưởng sản xuất
problem solving 8D method

CQE – Certfied Quality Engineer

Khóa học Certfied Quality Engineer (CQE) – Kỹ sư chất lượng

Kỹ sư quản lý chất lượng (certfied quality engineer) không đơn thuần chỉ có kỹ năng về chất lượng theo các tiêu chuẩn chất lượng mà cần có nhiều kỹ năng, năng lực chuyên sâu hơn về chất lượng, đó là cách vận dụng kết hợp nhiều kỹ thuật để giải quyết vấn đề liên quan đến chất lượng

Độ ngũ certfied quality engineer cần phải đào tạo chuyên sâu về các công cụ Quản lý và phương pháp cải tiến liên tục nhằm Quản lý, kiểm soát và Suy đón được tương lai của các quy trình sản xuất

Đối tượng: QM, QA, QC

Thời lượng: 4 ngày

Nội dung/ Content

STT NỘI DUNG ĐÀO TẠO PHẦN MỀM
KHÁI NIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG
1 Chất lượng là gì NA
2 Lịch sử phát triển của chất lượng NA
3 Một số khái niệm liên quan đến chất lượng NA
4 Các phương pháp quản lý và cải tiến chất lượng NA
5 Nhiệm vụ của kỹ sư chất lượng (Quality Engineer) NA
CÁC CÔNG CỤ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
1 Nguyên tắc 5W2H/ 5W2H Principles NA
2 Tìm hiểu về 4M/ 4M Knowledge NA
3 Thảo luận sáng tạo/ Brainstorming NA
4 Phân tích 5Whys / 5Whys Analysis NA
5 Phương pháp giải quyết vấn đề bằng 8D/ 8D Problems Solving NA
7 CÔNG CỤ CHẤT LƯỢNG CƠ BẢN
1 Lưu đồ quá trình/ Process Flow chart NA
2 Phiếu kiểm tra/ CheckSheet NA
3 Biểu đồ Pareto/ Pareto Chart EXCEL
4 Biểu đồ tần suất/ Histogram EXCEL
5 Biểu đồ phân tán/ Scatter Diagram EXCEL
6 Biểu đồ Ishikawa/ Ishikawa Diagram NA
7 Biểu đồ kiểm soát/ Control Chart EXCEL
CÁC CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG
1 Tỉ lệ đạt chất lượng/ Yield EXCEL
2 Tỉ lệ đạt chất lượng không sửa chữa/ First Pass Yield/First Time Yield EXCEL
3 Trung bình Tỉ lệ chất lượng qua các công đoạn RTY/ RolledThroughput Yield EXCEL
4 Tỉ lệ lỗi/ Defective rate EXCEL
5 Tỉ lệ khuyết tật DPU/ Defect Per Unit EXCEL
6 Tỉ lệ khuyết tật DPO/ Defect Per Opportunity (DPO) EXCEL
7 Tỉ lệ phần triệu khuyết tật/ DPMO EXCEL
8 Tỉ lệ phần triệu lỗi/ DPPM(PPM) EXCEL
PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA MẪU ĐỊNH TÍNH-ANSI/AQL Z1.4
1 Khái niệm cơ bản/ Definitions NA
2 Phương pháp lẫy mẫu một lần/ Single Sampling Plan NA
3 Phương pháp lẫy mẫu hai lần/ Double Sampling Plan NA
4 Chuyển đổi chế độ kiểm tra/ Switching Inspection Mode NA
5 Một số chú ý/ Attentions NA
THI KẾT THÚC KHÓA HỌC (90 PHÚT)

Khóa học tổ chức đào tạo cho cá nhân và Doanh nghiệp

Liên hệ tư vấn đăng ký học: 0973 811 048 – 0918 309073 – 028 668 03119

Trân trọng !

Chia sẻ bài viết