Tag - khóa hoc six sigma yellow belt

lean six sigma yellow belt

KHÓA HỌC LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT/ĐAI VÀNG

Lean six sigma yellow belt/ đai vàng. Khai giảng 18/8/2019 Lean six sigma yellow belt/đai vàng là khóa học căn bản trong hệ thống lean 6 sigma nhưng nội dung đầy đủ kiến thức cần thiết để [...]