Tag - học yellow belt

lean six sigma yellow belt

LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT/ĐAI VÀNG

Lean six sigma yellow belt (KG 4/10/2020) Lean six sigma yellow belt/ đai vàng là khóa học căn bản trong hệ thống lean 6 sigma, nội dung gồm nhiều kiến thức cần thiết để cải tiến [...]