CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI

 

TIME TOPIC CONTENT
8:30 – 11:30  Xây dựng chiến lược Kinh Doanh
 • Hệ thống chiến lược Công ty
 • Hoạch định chiến lược Công ty
 • Tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu
 • Mô hình “ PEST”
13.30 – 16:30 Phân tích SWOT
 • Các yếu tố tác động từ bên ngoài
 • Các yếu tố tác động từ bên trong
 • Xác định rủi ro và cơ hội
 • Hoạch định chiến lược kinh doanh
8:30 – 11:30 Hoạch định sự thay đổi
 • Mục  đích của sụ thay đổi
 • Hậu quả tiềm ẩn của sự thay đổi
 • Các nguồn lực của sự thay đổi
 • Xem xét hoạch định sự thay đổi
13.30 – 16:30 Quản lý sự thay đổi
 • Lập kến hoạch thực hiện sụ thay đổi
 • Thực hiện sự thay đổi
 • Kiểm soát kế hoạch thực hiện sụ thay đổi
 • Đo lường, đánh giá kết quả thực hiện sự thay đổi

Liên hệ tư vấn, báo giá: (028) 668 03119 – 0918 30 90 73 (Mr Kiên)

Đăng ký đào tạo inhouse

Chia sẻ bài viết