KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO

kiểm soát nội bộ

KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO

Huấn luyện xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ và Quản lý rủi ro

Kiểm Soát Nội Bộ và quản lý rủi ro là vấn đề quan trọng của mỗi doanh nghiệp việc này giúp tổ chức hạn chế những sự cố, thiệt hại, tăng hiệu suất hoạt động của tổ chức và tạo nền tản văn hóa chất lượng doanh nhiệp. Tuy nhiên ở mỗi doanh nghiệp lại có cách hiểu khác nhau, cách triển khai thục hiện cũng khác nhau. Vấn đề cối lỗi là sẽ làm thế nào ? bắt đầu từ đâu ? và làm gì ? để xây dựng được hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rui ro cho doanh nghiệp.

Hãy cũng đội ngũ chuyên gia 25 năm kinh nghiệm của chúng tôi thực hiện chương trình này

Nội dung:

TIME TOPIC CONTENT
8:30 – 11:30  Hệ thống Kiểm soát nội bộ
 • Mô hình Kiểm soát nội bộ
 • Các hoạt động kiểm soát
 • Thông tin và trao đổi thông tin
 • Hoạch định hệ thống kiểm soát nội bộ
13.30 – 16:30 Quản lý Hệ thống Kiểm soát nội bộ
 • Lập kế hoạch đánh giá hệ thống quản lý
 • Thực hiện đánh giá hệ thống quản lý
 • Theo dõi việc thực hiện các hành động khắc phục sau định kỳ đánh giá
 • Đánh giá tính hiệu lực Quản lý Hệ thống Kiểm soát nội bộ
8:30 – 11:30  Hoạch định quản lý rủi ro
 • Hiểu biết về tổ chức và bối cảnh của tổ chức
 • Hiểu biết về nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm
 • Các hành động để xử lý các rủi ro và cơ hội
13.30 – 16:30 Quản lý rủi ro
 • Lập kế hoạch thực hiện quản lý rủi ro
 • Quản lý việc thực hiện theo kế hoạch
 • Kiểm soát kế hoạch thực hiện quản lý rủi ro
 • Đo lường, đánh giá kết quả thực hiện quản lý rủi ro

 

Chuyên gia: 25 năm trong nghề

Anh/chị liên hệ (028) 668 03119 – 0973 811 048 (Mr Kiên)

 Đăng ký khóa học

Chia sẻ bài viết