KHÓA HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG THEO NĐ/CP

đào tạo tổ trưởng sản xuất giỏi

KHÓA HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG THEO NĐ/CP

ATLĐ, VSLĐ NHÓM 1, 2, 3, 4, 6

huan luyen an toan ve sinh lao dong

Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động; Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; Quan trắc môi trường lao động và Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động;

Căn cứ vào giấy chứng nhận Số 42/2014/GCN của Cục An toàn lao động chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện AT, VSLĐ của TMS. Căn cứ nhu cầu đào tạo an toàn lao động, vệ sinh lao động cho cán bộ, công nhân viên, người lao động của tất cả các doanh nghiệp, các đơn vị với các ngành nghề trên cả nước. TMS xin thông báo tổ chức khóa Huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG HUẤN LUYỆN ATLĐ, VSLĐ

KHÓA HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNGHUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

II. CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN VÀ SỔ THEO DÕI

-Nhóm 1,2, 5,6: Sau khi tham dự khóa huấn luyện, được kiểm tra nếu đạt yêu cầu thì được cấp Chứng chỉ huấn luyện.

-Nhóm 3: Người sử dụng lao động cấp Thẻ an toàn cho người được huấn luyện thuộc nhóm 3 sau khi kiểm tra đạt yêu cầu. Tổ chức huấnluyện cấp Thẻ an toàn cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động

-Nhóm 4: Kết quả huấn luyện được ghi vào sổ theo dõi công tác huấn luyện tại cơ sở.

III. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, HỌC PHÍ, GIẢNG VIÊN, THỦ TỤC NHẬP HỌC

Địa điểm: Tại TMS – tại Doanh nghiệp trên cả nước

Học phí:Theo lớp, theo số lượng học viên, theo hợp đồng

Giảng viên: Trên 17 năm làm việc tại vị trí HSE, An Toàn

 

ĐĂNG KÝ

Chia sẻ bài viết