ISO 22000 HACCP

ISO 22000 HACCP

ISO 22000: 2005 là tiêu chuẩn do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO xây dựng và được ban tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam biên soạn TCVN ISO 22000: 2007. Tiêu chuẩn này tập trung vào vấn đề an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi thực phẩm.

Các tổ chức trong chuỗi thực phẩm bao gồm nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi, nhà sơ chế thực phẩm, nhà sản xuất, nhà bảo quản, nhà thầu phụ, nhà phân phối và các điểm bán lẻ, cùng các tổ chức có liên quan như nhà sản xuất thiết bị, vật liệu bao gói, dịch vụ làm sạch, nguyên liệu và phụ gia.

Những mối nguy hại về an toàn thực phẩm có thể xảy ra tại bất kỳ công đoạn nào trong chuỗi thực phẩm nêu trên, vì thế, nhất thiết phải có sự kiểm soát thích hợp trong toàn bộ chuỗi thực phẩm.

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo ISO 22000:2005 giúp các cơ sở sản xuất thực phẩm:

– Cải tiến phương pháp làm việc trong quản lý an toàn thực phẩm
– Tuân thủ các yêu cầu pháp luật và giảm bớt nghĩa vụ pháp lý
– Cải thiện những cơ hội xuất khẩu và thâm nhập vào thị trường khó tính
– Nâng cao độ tin cậy đối với khách hàng
– Giảm bớt tần suất của các hoạt động kiểm tra
– Tạo lợi thế cạnh tranh và nâng cao hình ảnh cũ