VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

sư phạm y học
quản lý sản xuất

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Văn hóa Doanh nghiệp là gì ?

“Văn hóa thể hiện tổng hợp các giá trị và cách hành xử phụ thuộc lẫn nhau phổ biến trong doanh nghiệp và có xu hướng tự lưu truyền, thường trong thời gian dài”. (Kotter, J.P. & Heskett, J.L.)

Văn hóa doanh nghiệp là những niềm tin, thái độ và giá trị tồn tại phổ biến và tương đối ổn định trong doanh nghiệp”. (Williams, A., Dobson, P. & Walters, M.)

Vậy, Văn hoá doanh nghiệp là một yêu cầu tất yếu của sự phát triển thương hiệu vì hình ảnh văn hóa doanh nghiệp sẽ góp phần quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp. Văn hoá doanh nghiệp chính là tài sản vô hình của mỗi doanh nghiệp.

Để xây dựng văn hóa cho Doanh nghiệp bạn hãy cùng đội ngũ Chuyên gia TMS thực hiện chương trình này.

Đối tượng tham dự 

  • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp/Cấp lãnh đạo cơ quan (HĐQT, HĐTV, Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc).
  • Đội ngũ quản lý cấp trung (các Giám đốc chức năng, các Trưởng / Phó các Phòng, ban).
  • Những người có mong muốn tìm hiểu về văn hóa; văn hóa doanh nghiệp và các loại hình văn hóa khác nhau.
  • Trường hợp, Lãnh đạo công ty mong muốn hầu hết các thành viên của công ty tham gia vào quá trình xây dựng hay thay đổi văn hóa doanh nghiệp của công ty mình, thì chương trình này sẽ được tổ chức cho Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công nhân viên của công ty.

Mục tiêu đào tạo

  • Tạo nhận thức rõ vai trò của “Văn hóa doanh nghiệp – VHDN” trong việc cấu thành nên một tài sản quan trọng nhất của công ty – đó là “đội ngũ”.
  • Giúp học viên nhận thức rõ ý nghĩa của VHDN trong việc quản lý điều hành của Lãnh đạo công ty – đó là, VHDN là một trong những công cụ quan trọng nhất của Lãnh đạo doanh nghiệp trong việc quản lý điều hành.
  • Chuyển giao cho bạn những tư duy mới nhất về văn hóa và văn hóa doanh nghiệp, cách thức xây dựng VHDN…

Mục tiêu học tập: Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, bạn có thể:

  • Hiểu một cách sâu sắc về “văn hóa doanh nghiệp”, cũng như sự khác biệt giữa “văn hóa doanh nghiệp” với các loại văn hóa khác như “văn hóa tổ chức”, “văn hóa dân tộc”, “văn hóa kinh doanh” / “văn hóa doanh nhân”, “văn hóa lãnh đạo”, “văn hóa cá nhân”, “văn hóa gia đình”, “văn hóa nghề”, “văn hóa ngành”, “văn hóa xã hội”.
  • Nắm vững các cách thức để có thể tự mình cùng với Ban lãnh đạo công ty xây dựng được “một nền văn hóa mạnh và phù hợp” cho công ty của mình.
  • Góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý điều hành công ty và là tiền đề cho sự phát triển bền vững của công ty trong tương lai lâu dài.

Hình thức đào tạo: Lý thuyêt, bài tập tình huống, đánh giá sau đào tạo

Nội dung chương trình:

TT

NÔI DUNG

SỐ BUỔI HỌC

1

 Phần 1: Tìm hiểu về Văn Hóa
– Khái niệm và các yếu tố văn hóa
– Các tính chất và nhận diện văn hóa
– Đặc điểm văn hóa và con người Việt Nam
– Môt số yếu tố lịch sử ảnh hưởng đến văn hóa
– So sánh phong cách ứng xử phương Đông và phương Tây
– Văn hóa ngành nghề

01

2

Phần 2: Văn hóa doanh nghiệp
– Môi trường của Văn hóa Doanh nghiệp
– Văn hóa với Quản trị Doanh nghiệp
– Yếu tố cấu thành Văn Hóa Doanh nghiệp
– Phong cách lãnh đạo
– Giới thiệu văn hóa Doanh nghiệp của một số tổ chức ( Việt Nam và Công ty nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam)
– Triết lý kinh doanh của Doanh Nghiệp

01

3

Phần 3: Xây dựng, Duy trì Văn hóa doanh nghiệp
– Vai trò của Văn Hóa Doanh Nghiệp
 – Các rào cản trong quá trình xây dựng Văn Hóa Doanh nghiệp
– Hoạch định xây dựng Văn Hóa Doanh nghiệp (Các phụ lục áp dụng)
– Tiêu chuẩn phân cấp văn hoá doanh nghiệp

01

4

 – Trọng số các yếu tố VHDN
 Văn hoá giao tiếp ứng xử Doanh Nghiệp Các giá trị tính cách mà Doanh Nghiệp hướng tới
– Xây Dựng và thay đổi Văn Hóa Doanh Nghiệp

01

Tổng số buổi học

04

Rất vinh dự được phục vụ quý doanh nghiệp

Anh/chị vui lòng liên hệ 028 668 03119 hoặc 0918 30 90 73 (Mr Kiên) để được nhận báo giá và nội dung theo yêu cầu, hoặc

ĐĂNG KÝ ĐÀO TẠO

Chia sẻ bài viết