Tag - yellow belt

lean six sigma yellow belt

LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT/ĐAI VÀNG New

Lean six sigma yellow belt khóa 8 ngày 4/1/2020 Lean six sigma yellow belt/đai vàng là khóa học căn bản trong hệ thống lean 6 sigma, nội dung gồm nhiều kiến thức cần thiết để cải [...]