Tag - yellow belt

lean six sigma yellow belt

LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT/ĐAI VÀNG

Lean six sigma yellow belt (KG 25/4/2021) Lean six sigma yellow belt/ đai vàng là khóa học căn bản trong hệ thống lean 6 sigma, nội dung gồm nhiều công cụ và phương pháp quan [...]